A A A A A
ทิตัส ๒
๑๐
อย่าให้ยักยอกแต่ให้สำแดงความซื่อสัตย์และดีงามในทุกอย่าง เพื่อเขาทั้งหลายจะเทิดพระเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราในทุกๆ ด้าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
และไม่ยักยอก แต่แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไว้ใจได้เต็มที่ เพื่อว่าเขาจะทำให้คำสอนเรื่องพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานั้นน่าเลื่อมใสในทุกๆ ทาง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
สอน​อย่า​ให้​เขา​ขโมย​ของ​เจ้า​นาย แต่​ให้​แสดง​ให้​เจ้า​นาย​เห็น​ว่า​สามารถ​ไว้ใจ​พวก​เขา​ได้​อย่าง​เต็มที่ ที่​บอก​ให้​ทำ​ทั้งหมด​นี้​ก็​เพื่อ​จะ​ใช้​ทุก​วิถีทาง ทำ​ให้​คน​มา​สนใจ​คำสอน​ของ​พระเจ้า​ผู้​ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​มาก​ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
อย่าให้ยักยอกแต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทั้งปวงนั้น เขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
อย่าให้ยักยอก แต่ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง เพื่อว่าในการทั้งปวงนั้น เขาจะได้เทิดเกียรติพระดำรัสสอนของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
อย่า ให้ ยักยอก แต่ ให้ สัตย์ ซื่อ หมด ทุก อย่าง เพื่อ ว่า ใน การ ทั้งปวง นั้น เขา จะ ได้ เทิด เกียรติ พระ ดำรัส สอน ของ พระเจ้า ผู้ทรง เป็น พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok