A A A A A
ทิตัส ๒
ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ท่านต้องสอนสิ่งที่สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ส่วน​คุณ​ให้​พูด​ใน​สิ่ง​ที่​สอดคล้อง​กับ​คำสอน​ที่​เป็น​ประโยชน์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันมีหลัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ฝ่ายท่านจงสั่งสอนให้สอดคล้องกับคำสอนอันถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คำ สอน ที่ จำเป็น สำหรับ การ ดำเนิน ชีวิต ใน ทาง ของ พระเจ้า ฝ่าย ท่าน จง สั่งสอน ให้ สอดคล้อง กับ คำ สอน อัน ถูก ต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok