A A A A A
ทิตัส ๑
จาก เปาโล ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เพื่อความเชื่อของคนที่พระเจ้าทรงเลือกและความรู้ในความจริงตามทางพระเจ้า
ซึ่งอยู่บนความหวังของชีวิตนิรันดร์ ที่พระเจ้าผู้ไม่ตรัสมุสาทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนเริ่มต้นของกาลเวลา
และในเวลาที่ทรงกำหนด ก็ทรงสำแดงพระวจนะของพระองค์ด้วยการประกาศที่ข้าพเจ้ารับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เพื่อความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรและเพื่อความรู้ถึงความจริงอันนำไปสู่ทางพระเจ้า
คือความเชื่อและความรู้ที่ตั้งอยู่บนความหวังในชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนจุดเริ่มต้นของเวลา
และเมื่อถึงวาระที่ทรงกำหนดพระองค์ได้ทรงให้พระวจนะของพระองค์เป็นที่ทราบทั่วกันผ่านทางการประกาศที่ได้ทรงมอบหมายไว้แก่ข้าพเจ้าตามพระบัญชาของพระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จาก เปาโล ทาส​ของ​พระเจ้า​และ​ศิษย์เอก​ของ​พระเยซู​คริสต์ หน้าที่​ของ​ผม​คือ​ช่วย​ส่งเสริม​ความเชื่อ​ของ​คน​ที่​พระเจ้า​ได้​เลือกไว้ และ​ช่วย​ให้​พวก​เขา​เข้าใจ​ความจริง​มาก​ขึ้น ความจริง​นี้​จะ​ทำ​ให้​พวก​เขา​ใช้​ชีวิต​ที่​ให้​เกียรติ​กับ​พระเจ้า
หน้าที่​ของ​ผม​นี้​ตั้ง​อยู่​บน​ความหวัง​ที่​ว่า เรา​จะ​มี​ชีวิต​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป​ตาม​ที่​พระองค์​ได้​สัญญา​ไว้ ก่อน​ที่​โลกนี้​จะ​เกิด​เสีย​อีก พระเจ้า​ไม่​เคย​โกหก
เมื่อ​ถึง​เวลา​ที่​พระเจ้า​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา​ได้​กำหนด​ไว้ พระองค์​ก็​ได้​เปิดเผย​ถ้อยคำ​ของ​พระองค์​ผ่าน​ทาง​การ​ประกาศ พระองค์​ได้​มอบ​ข่าวดีนี้​กับ​ผม และ​สั่ง​ให้​ผม​ออก​ไป​ประกาศ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จาก เปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้าและอัครทูตของพระเยซูคริสต์ เพื่อหนุนความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้และให้รู้จักสัจจะตามธรรมนั้น
ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่ทรงมุสาเลยได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์
แต่ในเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวาทะของพระองค์ปรากฏด้วยการประกาศ ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เปาโล ผู้รับใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ เนื่องด้วยความเชื่อของผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเลือกสรรไว้ และให้รู้จักความจริงตามทางของพระเจ้า
ด้วยหวังว่าจะได้ชีวิตนิรันดร์ ซึ่งพระเจ้าผู้ไม่สามารถตรัสมุสา ได้ทรงสัญญาไว้ตั้งแต่ก่อนสร้างโลก
แต่ในเวลาที่พระเจ้าทรงกำหนดไว้ ก็ได้ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏด้วยการเทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้รับมอบไว้ ตามพระบัญญัติของพระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทั้งหลายให้รอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เปาโล ผู้ รับ ใช้ ของ พระเจ้า และ อัครสาวก ของ พระ เยซู คริสต์ เนื่องด้วย ความ เชื่อ ของ ผู้ ที่ พระเจ้า ได้ ทรง เลือกสรร ไว้ และ ให้ รู้จัก ความ จริง ตาม ทาง ของ พระเจ้า
ด้วย หวัง ว่า จะ ได้ ชีวิตนิรันดร์ ซึ่ง พระเจ้า ผู้ ไม่ สามารถ ตรัส มุสา ได้ ทรง สัญญา ไว้ ตั้งแต่ ก่อน สร้าง โลก
แต่ ใน เวลา ที่ พระเจ้า ทรง กำหนด ไว้ ก็ได้ ทรง โปรด ให้ พระ วจนะ ของ พระองค์ ปรากฏ ด้วย การ เทศนา ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ รับ มอบ ไว้ ตาม พระ บัญญัติ ของ พระเจ้า ผู้ทรง ช่วย เรา ทั้งหลาย ให้ รอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok