A A A A A
ทิตัส ๑
เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตนั้นก็เพื่อให้ท่านแก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และแต่งตั้งบรรดาผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้ากำชับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีตก็เพื่อให้ท่านสะสางงานที่ยังคั่งค้างและแต่งตั้ง คณะผู้ปกครองของคริสตจักรในทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้าได้สั่งท่านไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ที่​ผม​ได้​ทิ้ง​คุณ​ไว้​ที่​เกาะ​ครีต ก็​เพื่อ​คุณ​จะ​ได้​สะสาง​งาน​ที่​ยัง​ค้าง​อยู่​ให้​เสร็จ และ​จะ​ได้​แต่งตั้ง​ผู้นำ​อาวุโส​ตาม​เมือง​ต่างๆ​ตาม​ที่​ผม​ได้​สั่ง​กำชับ​ไว้​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เหตุที่ข้าพเจ้าละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองที่ข้าพเจ้ากำชับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงละท่านไว้ที่เกาะครีต ก็เพื่อท่านจะได้แก้ไขสิ่งที่ยังบกพร่องให้เรียบร้อย และตั้งผู้ปกครองไว้ทุกเมืองตามที่ข้าพเจ้าได้กำชับท่านแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ภาระ สำคัญ ของ ทิตัส ที่ เกาะ ค รีต เพราะ เหตุ นี้ เอง ข้าพเจ้า จึง ละ ท่าน ไว้ ที่ เกาะ ค รีต ก็ เพื่อ ท่าน จะ ได้ แก้ไข สิ่ง ที่ ยัง บกพร่อง ให้ เรียบร้อย และ ตั้ง ผู้ ปกครอง ไว้ ทุก เมือง ตาม ที่ ข้าพเจ้า ได้ กำชับ ท่าน แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok