A A A A A
ทิตัส ๑
ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรที่แท้จริงของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราดำรงอยู่กับท่านเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ถึงทิตัสลูกแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาและพระเยซูคริสต์องค์พระผู้ช่วยให้รอดของเรามีแก่ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผม​จึง​ได้​เขียน​จดหมาย​นี้​มา​ให้​ทิตัส ลูก​แท้ๆ​ใน​ความเชื่อ​ที่​เรา​มี​ร่วม​กัน ขอ​ให้​พระเจ้า​พระบิดา​และ​พระเยซู​คริสต์​ผู้ช่วย​ให้​รอด​ของ​เรา ให้​ความ​เมตตา​กรุณา​และ​สันติสุข​กับ​คุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณและสันติสุขจากพระบิดาเจ้า และพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระคุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเรา จงดำรงอยู่กับท่านเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ถึง ทิตัส ผู้ เป็น บุตร แท้ ของ ข้าพเจ้า ใน ความ เชื่อ เดียวกัน ขอ พระ คุณ พระ เมตตา และ สันติ สุข จาก พระเจ้า พระ บิดา และ พระ เยซู คริสต์ เจ้า พระ ผู้ ช่วย ให้ รอด ของ เรา จง ดำรง อยู่ กับ ท่าน เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok