A A A A A
ทิตัส ๑
๑๓
คำพยานของเขาเป็นความจริง เพราะฉะนั้นท่านจงว่ากล่าวเขาให้แรงๆ เพื่อให้พวกเขามีความเชื่อที่ถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
และคำพูดนี้ก็เป็นความจริง ฉะนั้นจงว่ากล่าวเขาอย่างเข้มงวดเพื่อเขาจะไม่มีข้อบกพร่องในความเชื่อนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
แล้ว​เขา​ก็​เป็น​อย่าง​ที่​พูด​นั้น​จริงๆ คุณ​ต้อง​ต่อว่า​พวก​นี้​ให้​เจ็บๆ เพื่อ​เขา​จะ​ได้​เจริญ​ขึ้น​ใน​ความเชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
คำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริง เหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆ เพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันมีหลัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
คำที่เขาอ้างนี้เป็นความจริง เหตุฉะนั้นท่านจงต่อว่าเขาให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันถูกต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
คำ ที่ เขา อ้าง นี้ เป็นความ จริง เหตุ ฉะนั้น ท่าน จง ต่อว่า เขา ให้ แรง ๆ เพื่อ เขา จะ ได้ มีค วาม เชื่อ อัน ถูก ต้อง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok