A A A A A
ทิตัส ๑
๑๑
จำเป็นต้องให้เขาสงบปากสงบคำ เนื่องจากพวกเขาคว่ำทั้งครัวเรือน โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเพราะโลภมักได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ต้องทำให้พวกนี้สงบปากสงบคำ เพราะหลายครัวเรือนกำลังถูกเขาทำลายทั้งครอบครัวโดยการสอนสิ่งที่เขาไม่ควรสอนและการสอนนั้นก็เพื่อหาประโยชน์ในทางทุจริต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
จะ​ต้อง​ทำ​ให้​คน​พวก​นี้​หยุด​พูด​ให้​ได้ เพราะ​คน​พวก​นี้​โลภ เห็นแก่​เงิน จึง​สอน​ใน​สิ่ง​ที่​ไม่​ควร​สอน เลย​ทำ​ให้​หลาย​ครัว​เรือน​ต้อง​ถูก​ทำลาย​ไป
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะมักได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านคว่ำทั้งครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิ่งที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็นแก่เล็กแก่น้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
จำเป็น ต้อง ให้ เขา สงบ ปาก เสีย ด้วย เขา พลิก บ้าน คว่ำ ทั้ง ครัวเรือน ให้ เสีย ไป โดย สอน สิ่ง ที่ ไม่ ควร จะ สอน เลย เพราะ เห็นแก่ เล็ก แก่ น้อย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok