A A A A A
๒ ทิโมธี ๑
เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนความจำท่านว่า ของประทานของพระเจ้าที่มีในตัวท่านโดยผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้น จงทำให้รุ่งเรืองขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงขอเตือนท่านว่าจงทำให้ของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในตัวท่านผ่านทางการวางมือของข้าพเจ้านั้นรุ่งเรือง ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

นี่​เป็น​เหตุ​ที่​ผม​ขอเตือน​ให้​คุณ​ใช้​พรสวรรค์​ที่​พระเจ้า​ให้​ตอนที่​ผม​วางมือ ลง​บน​คุณ กระพือ​พรสวรรค์​นั้น​ให้​มัน​ลุก​โชติช่วง​ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อันของประทานของพระเจ้าซึ่งมีอยู่ในท่าน โดยที่ข้าพเจ้าได้เอามือวางบนท่านนั้น ขอเตือนว่าท่านจงกระทำให้รุ่งเรืองขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้ของประทานของพระเจ้าที่มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั้นให้รุ่งเรืองขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เหตุ ฉะนั้น ข้าพเจ้า จึง สะกิด ใจ ท่าน ให้ ใช้ ของ ประทาน ของ พระเจ้า ที่ มี อยู่ ใน ท่าน โดย การ วางมือ ของ ข้าพเจ้า นั้น ให้ รุ่งเรือง ขึ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok