A A A A A
๒ ทิโมธี ๑
ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่านซึ่งเป็นความเชื่อที่โลอิสยายของท่านมีเป็นคนแรก แล้วมีในยูนีสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าก็เชื่อว่ามีอยู่ในตัวท่านด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ข้าพเจ้าคิดถึงความเชื่ออันจริงใจของท่าน ซึ่งตั้งแต่แรกนั้นก็มีอยู่ในโลอิสยายของท่านและในยูนีสมารดาของท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าบัดนี้มีอยู่ในท่านเช่นกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ผม​ยัง​นึกถึง​ความเชื่อ​ที่​จริงใจ​ของ​คุณ ซึ่ง​ตอนแรก​มี​อยู่​ใน​โลอิส​ยาย​ของ​คุณ และ​ยูนีส​แม่​ของ​คุณ และ​ตอนนี้​ผม​ก็​เชื่อว่า​มี​อยู่​ใน​คุณ​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออย่างจริงใจของท่าน อันเป็นความเชื่อซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และในยูนีสมารดาของท่าน และบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อว่ามีอยู่ในท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ข้าพเจ้าระลึกถึงความเชื่ออันแท้นั้นซึ่งมีอยู่ในท่าน และซึ่งเมื่อก่อนได้มีอยู่ในโลอิสยายของท่าน และซึ่งได้มีอยู่ในยูนีสมารดาของท่าน และซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมั่นคงว่ามีอยู่ในท่านด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ข้าพเจ้า ระลึก ถึง ความ เชื่อ อัน แท้ นั้น ซึ่ง มี อยู่ ใน ท่าน และ ซึ่ง เมื่อ ก่อน ได้ มี อยู่ ใน โลอิสยาย ของ ท่าน และ ซึ่ง ได้ มี อยู่ ใน ยู นีสมารดา ของ ท่าน และ ซึ่ง ข้าพเจ้า เชื่อ มั่นคง ว่า มี อยู่ ใน ท่าน ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok