A A A A A
๒ ทิโมธี ๑
๑๘
เขาปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงไรท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้เขาได้รับพระเมตตาจากพระองค์ ในวันพิพากษาด้วยเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๘
ขอพระเจ้าทรงให้เขาได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนั้นด้วยเถิด! ท่านก็ทราบดีว่าเมื่ออยู่ที่เมืองเอเฟซัสเขาได้ช่วยเหลือข้าพเจ้าในหลายๆ ด้าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๘
ขอ​องค์​เจ้า​ชีวิต​โปรด​ให้​ความ​เมตตา​กับ​เขา​ใน​วันนั้น​ด้วยเถิด และ​คุณ​ก็​รู้ดี​ว่า​ตอนที่​ผม​อยู่​ที่​เมือง​เอเฟซัส​นั้น เขา​ได้​ช่วย​ผม​มาก​ขนาดไหน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๘
และเขาได้รับใช้ข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระเมตตาแก่เขา ในวันพิพากษาด้วยเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๘
และเขาได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู้ดีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั้นด้วยเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๘
และ เขา ได้ ปรนนิบัติ ข้าพเจ้า ที่ เมือง เอ เฟซัสมา ก เพียง ใด ท่าน ก็ รู้ ดี อยู่ แล้ว ขอ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรง โปรด ประทาน พระ เมตตา ของ องค์ พระผู้เป็นเจ้า แก่ เขา ใน วัน นั้น ด้วย เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok