A A A A A
๒ ทิโมธี ๑
๑๔
จงรักษาสิ่งประเสริฐที่ทรงมอบไว้แก่ท่าน โดยพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้สถิตภายในเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
สำหรับความจริงแห่งข่าวประเสริฐที่ท่านได้รับมอบหมายไว้นั้น จงพิทักษ์รักษาไว้โดยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในเราทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
ขอให้​เก็บ​รักษา​สิ่ง​ที่​ได้​มอบ​ไว้​ให้​กับ​คุณ​นี้​เอา​ไว้​ให้ดี ด้วย​ความ​ช่วยเหลือ​จาก​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​ที่​อยู่​ใน​ตัวเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
จงรักษาความจริงซึ่งได้ทรงมอบไว้แก่ท่านโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงสถิตอยู่ภายในเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน ท่านจงรักษาโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่ในเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ข้อความ อัน ดี นั้น ซึ่ง ทรง ฝาก ไว้ กับ ท่าน ท่าน จง รักษา โดย เดช พระ วิญญาณ บริสุทธิ์ ที่ สถิต อยู่ ใน เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok