A A A A A
๒ ทิโมธี ๑
๑๑
สำหรับข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครทูต และเป็นอาจารย์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
และทรงแต่งตั้งข้าพเจ้าให้เป็นผู้ป่าวประกาศ เป็นอัครทูต และเป็นผู้สอนข่าวประเสริฐนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เพราะ​ข่าวดี​นี้เอง พระองค์​ถึง​ได้​แต่งตั้ง​ให้​ผม​เป็น​คน​ประกาศ​ข่าว เป็น​ศิษย์เอก และ​เป็น​ครู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
สำหรับข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้ประกาศ เป็นอัครทูตและเป็นครู
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
สำหรับข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าได้รับแต่งตั้งให้เป็นนักเทศน์และเป็นอัครสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
สำหรับ ข่าว ประเสริฐ นั้น ข้าพเจ้า ได้ รับ แต่งตั้ง ให้ เป็น นักเทศน์ และ เป็น อัครสาวก และ เป็น ครู ของ พวก ต่าง ชาติ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok