A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกของความเป็นทาส ถือว่านายของตนนั้นเป็นผู้สมควรได้รับเกียรติทุกอย่าง เพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะไม่ถูกดูหมิ่น
ส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้น เพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้น เป็นพวกมีความเชื่อและเป็นที่รัก จงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้
ถ้าใครสอนผิดแปลกไป และไม่ยอมเห็นด้วยกับบรรดาพระวจนะที่ถูกต้องของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และกับคำสอนที่สมกับทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

คนทั้งปวงที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส พึงถือว่าเจ้านายของตนสมควรได้รับความเคารพนับถืออย่างเต็มที่ เพื่อจะไม่มีใครมาว่าร้ายพระนามของพระเจ้าและคำสอนของเราได้
ส่วนคนที่มีเจ้านายเป็นผู้เชื่อ ก็ไม่ควรจะแสดงความนับถือต่อเจ้านายน้อยลงเพราะเหตุที่เป็นพี่น้องกัน ตรงกันข้ามเขาควรจะรับใช้เจ้านายให้ดียิ่งขึ้น เพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้เชื่อและเป็นที่รักของเขา ท่านจงสั่งสอนและกำชับให้เขาทำเช่นนี้
ถ้าผู้ใดสอนหลักข้อเชื่อเท็จและขัดกับคำสอนอันมีหลักขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราและคำสอนในทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทุก​คน​ที่​เป็น​ทาส​อยู่​ภายใต้​แอก​ของ​เจ้านาย​ที่​ไม่​เชื่อ​พระเจ้า ให้​เคารพ​นับถือ​นาย​ของ​เขา​ใน​ทุก​เรื่อง จะ​ได้​ไม่​มี​ใคร​ดูหมิ่น​ชื่อ​ของ​พระเจ้า​และ​คำสอน​ของ​เรา
ส่วน​ทาส​ที่​มี​เจ้านาย​ที่​เชื่อ​ใน​พระเจ้า ก็​ไม่​ควร​ดูหมิ่น​เจ้านาย​นั้น เพราะ​เห็น​ว่า​เขา​เป็น​พี่น้อง แต่​ควร​จะ​เคารพ​นับถือ​เขา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เพราะ​ถือ​ว่า​กำลัง​รับใช้​คน​ที่​เขา​รัก​ซึ่ง​เป็น​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​ด้วย​กัน นี่แหละ​คือ​สิ่ง​ที่​คุณ​จะ​ต้อง​สั่งสอน​และ​ขอ​ร้อง​ให้​คน​ทำ
ถ้า​มี​ใคร​มา​สอน​เรื่อง​อื่น​ที่​แตกต่าง​ออก​ไป​จาก​นี้ หรือ​สอน​ขัด​กับ​คำสอน​ที่​เป็น​ประโยชน์​ของ​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​เรา หรือ​สอน​เพี้ยน​ไป​จาก​คำสอน​ตาม​หลัก​ศาสนา​ที่​แท้จริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส ถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รับเกียรติยศทุกสถาน เพื่อว่าพระนามของพระเจ้าและคำสอนจะมิได้ถูกเหยียดหยาม
ฝ่ายคนเหล่านั้น ผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เพราะเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่า นายผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้น เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รัก จงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้
ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้ และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลักของพระเยซูคริสตเจ้าของเรา และคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

จงให้คนทั้งหลายที่อยู่ใต้แอกแห่งความเป็นทาส ถือว่านายของตนเป็นผู้สมควรแก่การได้รับเกียรติยศทุกสถาน เพื่อพระนามของพระเจ้าและคำสอนของพระองค์จะมิได้ถูกหมิ่นประมาท
ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รัก ข้อความเหล่านี้จงสั่งสอนและตักเตือนกัน
ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้ และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระวจนะของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และคำสอนที่สมกับทางของพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คำ สอน เกี่ยว กับ นาย และ ทาส จง ให้ คน ทั้งหลาย ที่ อยู่ ใต้ แอก แห่ง ความ เป็น ทาส ถือว่า นาย ของ ตน เป็น ผู้ สมควร แก่ การ ได้ รับ เกียรติยศ ทุก สถาน เพื่อ พระ นาม ของ พระเจ้า และ คำ สอน ของ พระองค์ จะ มิได้ ถูก หมิ่นประมาท
ฝ่าย คน เหล่า นั้น ผู้ มี นาย เป็น ผู้ มีค วาม เชื่อ ก็ อย่า ให้ เขา ประมาท นาย เพราะว่า เหตุ ที่ ได้ มา เป็น พี่น้อง กัน แล้ว แต่ ยิ่ง กว่า นั้น เขา ต้อง รับ ใช้ นาย ให้ ดี ขึ้น เพราะ เหตุ ว่า นาย ผู้ ที่ จะ ได้ รับ ประโยชน์ เป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ และ เป็น ที่รัก ข้อความ เหล่า นี้ จง สั่งสอน และ ตักเตือน กัน
ภัย จาก การ อยาก เป็น คน มั่งมี ถ้า ผู้ ใด สอน ผิด ไป จาก นี้ และ ไม่ ยอม เห็น ด้วย กับ พระ วจนะ อัน มี หลัก คือ พระ วจนะ ของ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา และ คำ สอน ที่ สม กับ ทาง ของ พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok