A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
ถ้ามีอาหารและเสื้อผ้า เราก็ควรพอใจในสิ่งเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้าก็ให้เราพอใจกับสิ่งเหล่านั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

มี​อาหาร​กิน​กับ​เสื้อผ้า​ใส่ แค่นี้​เรา​ก็​น่า​จะ​พอใจ​ได้​แล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั้นเถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ ถ้า เรา มี อาหาร และ เสื้อ ผ้า ก็ ให้ เรา พอใจ ด้วย ของ เหล่า นั้น เถิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok