A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
อันที่จริง การอยู่ในทางพระเจ้าพร้อมกับมีความพอใจก็เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ทางพระเจ้าพร้อมด้วยความพอใจในสิ่งที่ตนมีย่อมเป็นกำไรงาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ศาสนา​อัน​แท้จริง​จะ​ทำ​ให้​เรา​ร่ำรวย​มหาศาล​อย่าง​แน่นอน ถ้า​เรา​รู้จัก​พอใจ​ใน​สิ่ง​ที่​เรา​มี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

จริงอยู่ เราได้รับประโยชน์มากมายจากทางของพระเจ้า พร้อมทั้งความสุขใจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ว่าทางของพระเจ้าพร้อมทั้งความสุขใจก็เป็นกำไรมาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ว่า ทาง ของ พระเจ้า พร้อม ทั้ง ความ สุข ใจ ก็ เป็น กำไร มาก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok