A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
ส่วนพวกมีนายที่มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เนื่องจากเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่กลับจะต้องรับใช้นายให้ดียิ่งขึ้น เพราะว่านายทั้งหลายที่ได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของพวกเขานั้น เป็นพวกมีความเชื่อและเป็นที่รัก จงสั่งสอนและกำชับในเรื่องเหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ส่วนคนที่มีเจ้านายเป็นผู้เชื่อ ก็ไม่ควรจะแสดงความนับถือต่อเจ้านายน้อยลงเพราะเหตุที่เป็นพี่น้องกัน ตรงกันข้ามเขาควรจะรับใช้เจ้านายให้ดียิ่งขึ้น เพราะคนที่ได้ประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้นเป็นผู้เชื่อและเป็นที่รักของเขา ท่านจงสั่งสอนและกำชับให้เขาทำเช่นนี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ส่วน​ทาส​ที่​มี​เจ้านาย​ที่​เชื่อ​ใน​พระเจ้า ก็​ไม่​ควร​ดูหมิ่น​เจ้านาย​นั้น เพราะ​เห็น​ว่า​เขา​เป็น​พี่น้อง แต่​ควร​จะ​เคารพ​นับถือ​เขา​มาก​ยิ่ง​ขึ้น เพราะ​ถือ​ว่า​กำลัง​รับใช้​คน​ที่​เขา​รัก​ซึ่ง​เป็น​คน​ที่​เชื่อ​ใน​พระเจ้า​ด้วย​กัน นี่แหละ​คือ​สิ่ง​ที่​คุณ​จะ​ต้อง​สั่งสอน​และ​ขอ​ร้อง​ให้​คน​ทำ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ฝ่ายคนเหล่านั้น ผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็ต้องไม่ขาดความเคารพนาย เพราะเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่า นายผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการรับใช้ของเขานั้น เป็นผู้ที่มีความเชื่อและเป็นที่รัก จงสั่งสอนและสนับสนุนให้กระทำตามหน้าที่เหล่านี้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย เพราะว่าเหตุที่ได้มาเป็นพี่น้องกันแล้ว แต่ยิ่งกว่านั้นเขาต้องรับใช้นายให้ดีขึ้น เพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รัก ข้อความเหล่านี้จงสั่งสอนและตักเตือนกัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ฝ่าย คน เหล่า นั้น ผู้ มี นาย เป็น ผู้ มีค วาม เชื่อ ก็ อย่า ให้ เขา ประมาท นาย เพราะว่า เหตุ ที่ ได้ มา เป็น พี่น้อง กัน แล้ว แต่ ยิ่ง กว่า นั้น เขา ต้อง รับ ใช้ นาย ให้ ดี ขึ้น เพราะ เหตุ ว่า นาย ผู้ ที่ จะ ได้ รับ ประโยชน์ เป็น ผู้ สัตย์ ซื่อ และ เป็น ที่รัก ข้อความ เหล่า นี้ จง สั่งสอน และ ตักเตือน กัน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok