A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๑๙
การทำเช่นนี้เป็นการสะสมทรัพย์ที่เป็นรากฐานอันดีสำหรับตนในภายหน้า เพื่อพวกเขาจะยึดมั่นในชีวิต คือชีวิตที่แท้จริงนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๙
การทำเช่นนี้จะเป็นการสะสมทรัพย์สมบัติไว้ให้ตนเอง เป็นรากฐานมั่นคงสำหรับยุคหน้า เพื่อเขาจะได้รับชีวิตอันเป็นชีวิตแท้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๙
เมื่อ​ทำ​อย่าง​นี้ เขา​ก็​ได้​เก็บ​ทรัพย์​สมบัติ​ไว้​ให้​กับ​ตัวเอง​ใน​สวรรค์ ซึ่ง​เป็น​รากฐาน​ที่​มั่นคง​สำหรับ​อนาคต เพื่อ​จะ​ได้​ยึด​ชีวิต​ที่​แท้จริง​ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๙
อย่างนี้จึงจะเป็นการวางรากฐานอันดีไว้สำหรับตนเองในภายหน้า เพื่อว่าเขาจะได้รับเอาชีวิต ซึ่งเป็นชีวิตอันแท้จริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๙
และส่ำสมไว้เป็นรากอันดีสำหรับตัวของตนเผื่อเวลาข้างหน้า เพื่อว่าเขาจะยึดชีวิตนิรันดร์ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๙
และ ส่ำ สม ไว้ เป็น ราก อัน ดี สำหรับ ตัว ของ ตน เผื่อ เวลา ข้าง หน้า เพื่อ ว่า เขา จะ ยึด ชีวิต นิรันดร์ไว้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok