A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๑๕
ซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสม พระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญและทรงฤทธานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียว เป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย และเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
พระเจ้าจะทรงให้การมาปรากฏเป็นไปในวาระของพระองค์ พระเจ้าผู้ทรงเป็นที่เทิดทูนสรรเสริญ ทรงเป็นผู้ครอบครองแต่เพียงผู้เดียว จอมราชันเหนือมวลราชา จอมเจ้านายเหนือเจ้านายทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
เมื่อ​ถึง​เวลา​นั้น พระเจ้า​จะ​เป็น​ผู้​เปิดเผย​ให้​เห็น​เอง พระองค์​เป็น​พระเจ้า​ผู้​ทรง​เกียรติ และ​เป็น​ผู้​ครอบ​ครอง​แต่​เพียง​ผู้​เดียว พระองค์​เป็น​กษัตริย์​เหนือ​กษัตริย์​ทั้งปวง และ​เป็น​องค์​เจ้า​ชีวิต​เหนือ​เจ้า​ชีวิต​ทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
ซึ่งพระเจ้าผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และพระผู้เป็นเจ้าเหนือเทพเจ้าทั้งปวง จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาอันควร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือพระองค์ผู้เสวยสุขและทรงฤทธิ์สูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวง และองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนือเจ้านายทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
ซึ่ง พระองค์ จะ ทรง สำแดง ให้ ปรากฏ ใน เวลา ของ พระองค์ คือ พระองค์ ผู้ เสวย สุข และ ทรง ฤทธิ์ สูง สุดแต่ พระองค์ เดียว พระ มหา กษัตริย์ เหนือ กษัตริย์ ทั้งปวง และ องค์ พระผู้เป็นเจ้า เหนือ เจ้านาย ทั้งปวง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok