A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๑๔
ขอให้ท่านรักษาคำบัญชานี้โดยไม่ด่างพร้อย และไม่มีที่ติ จนกว่าพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๔
ให้ถือรักษาคำสั่งนี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อยหรือมีที่ติจนกว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราจะมาปรากฏ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๔
ผม​ขอ​สั่ง​ให้​คุณ​ทำ​ตาม​คำสั่งนี้ อย่าง​เคร่งครัด​และ​ไร้​ที่ติ จน​กว่า​พระเยซู​คริสต์​เจ้า​จะ​ถูก​เปิดเผย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๔
ให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้มีที่ติได้ จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราจะเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๔
ให้ท่านรักษาคำบัญชานี้ไว้อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้มีที่ติได้ จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๔
ให้ท่า น รักษา คำ บัญชา นี้ ไว้ อย่า ให้ ด่างพร้อย และ อย่า ให้ มี ที่ ติ ได้ จนถึง เวลา ที่ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา จะ เสด็จ มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok