A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๑๒
จงต่อสู้อย่างเต็มที่เพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ให้มั่น คือชีวิตที่พระเจ้าทรงเรียกให้ท่านไปรับ ในตอนที่ท่านกล่าวคำยอมรับอันดีต่อหน้าพยานหลายคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
จงต่อสู้อย่างเข้มแข็งเพื่อความเชื่อนี้ จงยึดมั่นชีวิตนิรันดร์ซึ่งทรงเรียกท่านมารับเมื่อท่านประกาศตนรับเชื่อต่อหน้าพยานหลายคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
รักษา​ความเชื่อ​ไว้​ให้​มั่นคง​เหมือน​พยายาม​วิ่ง​เข้า​สู่​เส้นชัย ยึด​ชีวิต​ที่​จะ​ได้​อยู่​กับ​พระเจ้า​ตลอด​ไป​เอา​ไว้ ซึ่ง​เป็น​ชีวิต​ที่​พระเจ้า​เรียก​ให้​คุณ​มา​รับ​ตอน​ที่​คุณ​ได้​ประกาศ​ความเชื่อ​ต่อหน้า​คน​จำนวน​มาก​เป็น​อย่าง​ดี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับ ในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
จงต่อสู้อย่างเต็มกำลังเพื่อความเชื่อ จงยึดชีวิตนิรันดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รับเชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลายคน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
จง ต่อสู้ อย่าง เต็ม กำลัง เพื่อ ความ เชื่อ จง ยึด ชีวิต นิรันดร์ไว้ ซึ่ง พระเจ้า ทรง เรียก ให้ท่า น รับ ใน เมื่อ ท่าน ได้ รับ เชื่อ อย่าง ดี ต่อหน้า พยาน หลาย คน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok