A A A A A
๑ ทิโมธี ๖
๑๑
แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ และจงใฝ่หาความชอบธรรม ทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความทรหดอดทน และความสุภาพอ่อนโยน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
ส่วนท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีจากสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดและใฝ่หาความชอบธรรม ใฝ่หาทางพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทนและความสุภาพอ่อนโยน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
ส่วน​คุณ​ที่​เป็น​คน​ของ​พระเจ้า ให้​วิ่ง​หนี​ไป​ให้​ไกล​จาก​เรื่อง​พวกนี้ และ​ให้​ใช้​ชีวิต​ตาม​ที่​พระเจ้า​ชอบใจ ทำ​ตาม​หลัก​ศาสนา​ที่​แท้จริง มี​ความเชื่อ ความรัก ความ​อดทน​อดกลั้น และ​ความ​สุภาพ​อ่อนโยน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
แต่ท่านผู้เป็นคนของพระเจ้า จงหลีกหนีเสียจากสิ่งเหล่านี้ จงมุ่งมั่นในความชอบธรรม ในทางของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
คำ กำชับ พิเศษ สำหรับ ทิโมธีโอ ผู้ เป็น คน ของ พระเจ้า แต่ ท่าน จง หลีก หนี เสีย จาก สิ่ง เหล่า นี้ จง มุ่ง มั่น ใน ความชอบ ธรรม ใน ทาง ของ พระเจ้า ความ เชื่อ ความ รัก ความ อดทน และ ความ อ่อน สุภาพ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok