A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
พระวิญญาณตรัสอย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณทั้งหลายที่ล่อลวง และคำสอนของพวกผี
ซึ่งมาจากความหน้าซื่อใจคดของพวกที่ชอบโกหก คือคนทั้งหลายที่มีมโนธรรมตายด้าน
พวกเขาห้ามการแต่งงาน ห้ามรับประทานอาหารบางชนิด ซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้พวกที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานได้ด้วยใจขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระวิญญาณตรัสไว้ชัดเจนว่า ในภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ หันไปติดตามวิญญาณล่อลวงและคำสอนของผีมาร
คำสอนเช่นนี้ผ่านมาทางเหล่าคนโกหกหน้าซื่อใจคด ผู้ซึ่งจิตสำนึกตายด้าน
เขาห้ามผู้คนแต่งงาน และสั่งให้งดอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้ความจริงรับประทานด้วยการขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พระวิญญาณ​พูด​ไว้​ชัดเจน​ว่า ต่อไป​ใน​อนาคต​จะ​มี​บาง​คน​ทิ้ง​ความเชื่อ แล้ว​หัน​ไป​เชื่อ​ถือ​วิญญาณ​ที่​หลอกลวง รวมทั้ง​คำสอน​ต่างๆ​ของ​พวก​มาร​ทั้งหลาย
และ​คำ​หลอกลวง​ของ​พวก​หน้าซื่อ​ใจคด ใจ​ของ​พวก​เขา​ชินชา​กับ​ความผิด​เสีย​แล้ว เหมือน​ถูก​เหล็ก​ร้อน​นาบ​จน​ตาย​ด้าน
พวก​เขา​สั่ง​ว่า​ห้าม​แต่งงาน​และ​ห้าม​กิน​อาหาร​บาง​ชนิด อันที่​จริง​พระเจ้า​ได้​สร้าง​อาหาร​ขึ้น​มา​ให้​คน​ที่​มี​ความเชื่อ และ​คน​ที่​รู้จัก​ความจริง กิน​กัน​ด้วย​ความ​ขอบคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ต่อไปภายหน้าจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ
ซึ่งมาจากการหน้าซื่อใจคดของคนที่โกหก คือคนที่จิตสำนึกเป็นทาสของมาร
เขาห้ามไม่ให้ทำการสมรส ห้ามบริโภคอาหารบางชนิดซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อ และรู้จักความจริงบริโภคด้วยขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

บัดนี้ พระวิญญาณได้ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภายหลังจะมีบางคนละทิ้งความเชื่อ โดยหันไปเชื่อฟังวิญญาณที่ล่อลวง และฟังคำสอนของพวกผีปิศาจ
การหน้าซื่อใจคดของคนที่พูดโกหก คือทำไปทั้งรู้ๆเหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสำนึกผิดชอบของเขา
เขาห้ามไม่ให้ทำการสมรส ห้ามรับประทานอาหารซึ่งพระเจ้าทรงสร้างไว้ให้ผู้ที่เชื่อและรู้จักความจริงรับประทานด้วยขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พระ วิญญาณ เตือน เรื่อง คน จะ ละทิ้ง ความ เชื่อ บัดนี้ พระ วิญญาณ ได้ ตรัส ไว้ อย่าง ชัด แจ้ง ว่า ใน กาล ภายหลัง จะ มี บาง คนละ ทิ้ง ความ เชื่อ โดย หัน ไป เชื่อฟัง วิญญาณ ที่ ล่อลวง และ ฟัง คำ สอน ของ พวก ผี ปีศาจ
การ หน้า ซื่อ ใจ คด ของ คน ที่ พูด โกหก คือ ทำ ไป ทั้ง รู้ ๆ เหมือน อย่าง กับ เอา เหล็ก แดง นาบ ลง ไป บน จิตสำนึก ผิด ชอบ ของ เขา
เขา ห้าม ทำ การ สมรส ไม่ ให้ รับประทาน อาหาร ซึ่ง พระเจ้า ทรง สร้าง ไว้ ให้ ผู้ ที่ เชื่อ และ รู้จัก ความ จริง รับประทาน ด้วย ขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok