A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
เพราะถ้าการฝึกทางกายมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางพระเจ้าก็มีประโยชน์ทุกด้าน เพราะมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและอนาคต
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

การฝึกทางกายนั้นมีคุณค่าอยู่บ้าง แต่ทางพระเจ้าย่อมทรงคุณค่าในทุกด้าน เพราะทรงไว้ซึ่งพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในเบื้องหน้าด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​การ​ฝึกฝน​ทาง​ร่างกาย​ก็​มี​ประโยชน์​อยู่​บ้าง แต่​การ​รับใช้​พระเจ้า​มี​ประโยชน์​ทุก​อย่าง ทั้ง​ใน​ชีวิตนี้​และ​ชีวิตหน้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะถ้าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง เพราะทรงไว้ซึ่งประโยชน์สำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง แต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง คือมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะว่า การ ฝึก ทาง กาย นั้น มี ประโยชน์ อยู่ บ้าง แต่ ทาง ของ พระเจ้า ก็ มี ประโยชน์ ใน ทุก ทาง คือ มี พระ สัญญา สำหรับ ชีวิต ปัจจุบัน และ ชีวิต อนาคต ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok