A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
อย่าเกี่ยวข้องกับนิยายของพวกไม่นับถือพระเจ้า และเรื่องเล่าที่ไร้สาระ แต่จงฝึกตนในทางพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

อย่าไปข้องเกี่ยวกับเทวตำนานหรือนิยายปรัมปรา จงฝึกตนในทางพระเจ้าดีกว่า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

อย่า​ไป​เสีย​เวลา​กับ​นิยาย​ปรัมปรา​ไร้สาระ​ที่​หญิง​แก่ๆ​พวก​นั้น​ชอบ​เล่า​กัน แต่​ให้​ฝึกฝน​ตน​เอง​เพื่อ​รับใช้​พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าใส่ใจกับเทพนิยายอันหาสาระมิได้ จงฝึกตนในทางธรรม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่จงหลีกเลี่ยงจากนิยายอันหยาบคาย และนิยายซึ่งยายเคยเล่าให้ฟังนั้น จงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ จง หลีก เลี่ยง จาก นิยาย อัน หยาบคาย และ นิยาย ซึ่ง ยาย เคย เล่า ให้ ฟัง นั้น จง ฝึก ตน ใน ทาง ที่ เป็น อย่าง พระเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok