A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
ถ้าท่านให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้ปรนนิบัติที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญเติบโตด้วยถ้อยคำแห่งความเชื่อ และหลักคำสอนอันดีตามที่ท่านประพฤติตามแล้วนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

หากท่านชี้แจงสิ่งเหล่านี้แก่พวกพี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ซึ่งเติบโตขึ้นในความจริงแห่งความเชื่อและหลักคำสอนอันดีที่ท่านยึดถือปฏิบัติตาม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ถ้า​คุณ​อธิบาย​เรื่อง​นี้​ให้​พี่น้อง​ฟัง คุณ​ก็​จะ​เป็น​ผู้รับใช้​ที่​ดี​ของ​พระเยซู​คริสต์ ซึ่ง​จะ​พิสูจน์​ให้​เห็น​ว่า คุณ​ได้รับ​การ​เลี้ยงดู​ด้วย​ถ้อยคำ​แห่ง​ความเชื่อ และ​ด้วย​คำ​สั่งสอน​ที่​ดี​ที่​คุณ​ได้​ทำ​ตาม​อยู่​นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ถ้าท่านจะให้คำแนะนำเหล่านี้แก่พวกพี่น้อง ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญด้วยคำสอนแห่งความเชื่อ และด้วยหลักธรรมอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญด้วยพระวจนะแห่งความเชื่อ และด้วยหลักคำสั่งสอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ผู้ รับ ใช้ ที่ ดี ของ พระ คริสต์ ถ้า ท่าน จะ ให้ พวก พี่น้อง ระลึก ถึง สิ่ง เหล่า นี้ ท่าน ก็ จะ เป็น ผู้ รับ ใช้ ที่ ดี ของ พระ เยซู คริสต์ เจริญ ด้วย พระ วจนะ แห่ง ความ เชื่อ และ ด้วย หลัก คำสั่ง สอน อัน ดี ที่ ท่าน ได้ ประพฤติ ตาม นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok