A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
เพราะว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างไว้นั้นดี ไม่มีอะไรต้องห้าม ถ้ารับประทานด้วยความขอบพระคุณ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เพราะทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างนั้นดี ถ้ารับด้วยการขอบพระคุณก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ทุกอย่าง​ที่​พระเจ้า​สร้าง​ขึ้น​มา​นั้น​ดีหมด ถ้า​รับ​มา​ด้วย​การ​ขอบคุณ​พระเจ้า ก็​กิน​ได้​หมด​ทุกอย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้บริโภคด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ด้วยว่าสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าได้ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้ามเลยสักสิ่งเดียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ด้วยว่า สิ่ง สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง สร้าง ไว้ นั้น เป็น ของดี ถ้า แม้ รับประทาน ด้วย ขอบพระคุณ ก็ ไม่ ห้าม เลย สัก สิ่ง เดียว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok