A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
๑๓
จงอุทิศเวลาให้กับการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ให้กับการเทศนาและสั่งสอนจนกว่าข้าพเจ้าจะมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๓
จงอุทิศตนในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๓
ให้​เอา​ใจ​ใส่​ทั้ง​ใน​เรื่อง​การ​อ่าน​พระคัมภีร์​ให้​คน​อื่น​ฟัง การ​ให้​กำลังใจ​และ​การ​สั่งสอน​จน​กว่า​ผม​จะ​มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๓
จงใฝ่ใจในการอ่านพระคัมภีร์ในที่ประชุม ในการเทศนาและในการสั่งสอนจนกว่าเราจะมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๓
จงใฝ่ใจในการอ่าน ในการเทศนา และในการสั่งสอน จนกว่าเราจะมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๓
จง ใฝ่ใจ ใน การ อ่าน ใน การ เทศนา และ ใน การ สั่งสอน จนกว่า เรา จะ มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok