A A A A A
๑ ทิโมธี ๔
๑๒
อย่าให้ใครหมิ่นประมาทความอ่อนวัยของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่บรรดาผู้เชื่อ ทั้งในด้านวาจาและการประพฤติ ทั้งในด้านความรัก ความเชื่อ และความบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๒
อย่าให้ใครมาดูหมิ่นท่านเพราะว่าท่านยังหนุ่มแน่น แต่จงเป็นแบบอย่างสำหรับผู้เชื่อทั้งในด้านวาจา การดำเนินชีวิต ความรัก ความเชื่อและความบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๒
อย่า​ให้​ใคร​มา​ดูถูก​คุณ เพราะ​เห็น​ว่า​คุณ​เป็น​แค่​เด็กหนุ่ม แต่​ให้​คำพูด การกระทำ ความรัก ความเชื่อ และ​ความ​บริสุทธิ์​ของ​คุณ เป็น​แบบ​อย่าง​ให้​กับ​ทุก​คน​ที่​เชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๒
อย่าให้ผู้ใดหมิ่นประมาทความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งปวง ทั้งในทางวาจาและการประพฤติ ในความรัก ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๒
อย่าให้ผู้ใดดูหมิ่นความหนุ่มแน่นของท่าน แต่จงเป็นแบบอย่างของคนทั้งหลายที่เชื่อ ทั้งในทางวาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในน้ำใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๒
จง เป็น แบบอย่าง ที่ ดี โดย พึ่ง ฤทธิ์ อำนาจ ของ พระเจ้า อย่า ให้ ผู้ ใด ดูหมิ่น ความ หนุ่มแน่น ของ ท่าน แต่ จง เป็น แบบอย่าง ของ คน ทั้งหลาย ที่ เชื่อ ทั้ง ใน ทาง วาจา ใน การ ประพฤติ ใน ความ รัก ใน น้ำใจ ใน ความ เชื่อ และ ใน ความ บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok