A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
คำกล่าวนี้สัตย์จริง คือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ
ผู้ปกครองดูแลนั้นจะต้องเป็นคนที่ไม่มีที่ติ เป็นสามีของหญิงคนเดียว รู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนน่านับถือ มีอัธยาศัยต้อนรับแขก เหมาะที่จะเป็นอาจารย์
ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่ชอบความรุนแรง แต่ผ่อนหนักผ่อนเบา ไม่ชอบการวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

นี่เป็นคำกล่าวที่น่าเชื่อถือ คือถ้าผู้ใดมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ปกครอง ในคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนางานอันมีเกียรติ
ส่วนผู้ปกครองในคริสตจักรนั้นต้องปราศจากที่ติ เป็นสามีของภรรยาคนเดียว รู้จักประมาณตน รู้จักควบคุมตนเอง น่านับถือ มีน้ำใจรับรองแขก สามารถที่จะสอนคนอื่นได้
ไม่ดื่มสุราเมามาย ไม่ก้าวร้าวแต่สุภาพอ่อนโยน ไม่ชอบทะเลาะวิวาท ไม่เป็นคนรักเงิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คำพูด​ต่อ​ไป​นี้​เป็น​จริง​และ​เชื่อถือ​ได้ คือ​คำพูด​ที่​ว่า ถ้า​ใคร​อยาก​จะ​เป็น​ผู้​ดูแล​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า แสดงว่า​คน​นั้น​อยาก​จะ​ทำ​งาน​ที่​ดี
ผู้ดูแล​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า จะ​ต้อง​เป็น​คน​ที่​ไม่​มี​ที่ติ มี​เมีย​แค่​คน​เดียว ควบคุม​ตัวเอง​ได้ มี​สติ​รอบคอบ น่านับถือ ยินดี​ต้อนรับ​แขก​แปลก​หน้า และ​สอน​เก่ง
ต้อง​ไม่​ขี้เมา ไม่​ชอบ​ต่อย​ตี แต่​สุภาพ​อ่อนโยน ไม่​ชอบ​โต้เถียง ไม่​โลภ​เงิน​ทอง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าผู้ใดปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลคริสตจักร ผู้นั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ
ผู้ปกครองดูแลนั้นต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรู้จักประมาณตน มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนสง่าเรียบร้อย มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู
ไม่ดื่มสุรามึนเมา ไม่เป็นนักเลงหัวไม้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

คำนี้เป็นคำจริง คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่เจ้าอธิการ คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ
เจ้าอธิการนั้นจึงต้องเป็นคนที่ไม่มีใครติได้ เป็นสามีของหญิงคนเดียว เป็นคนรอบคอบ เป็นคนรู้จักประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติดี มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู
ไม่ดื่มเหล้าองุ่น ไม่เป็นนักเลง ไม่เป็นคนโลภมักได้ แต่เป็นคนสุภาพ ไม่เป็นคนชอบวิวาท ไม่เป็นคนเห็นแก่เงิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คุณสมบัติ ของ ศิษยาภิบาลคำนี้ เป็น คำ จริง คือ ว่า ถ้า ชาย คน ใด ปรารถนา หน้าที่ศิษยาภิบาล คน นั้น ก็ ปรารถนา กิจการ งาน ที่ ประเสริฐ
ศิษยาภิบาลนั้น จึง ต้อง เป็น คน ที่ ไม่ มี ใคร ติ ได้ เป็น สามี ของ หญิง คน เดียว เป็น คน รอบคอบ เป็น คน รู้จัก ประมาณตน เป็น คน มีค วาม ประพฤติ ดี มี อัชฌาสัย รับแขก ดี เหมาะ ที่ จะ เป็น ครู
ไม่ ดื่ม เหล้า องุ่น ไม่ เป็น นักเลง ไม่ เป็น คน โลภ มักได้ แต่ เป็น คน สุภาพ ไม่ เป็น คน ชอบ วิวาท ไม่ เป็น คน เห็นแก่ เงิน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok