A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
และจะต้องเป็นคนที่ยึดมั่นในข้อล้ำลึกของความเชื่อ ด้วยมโนธรรมที่บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาต้องยึดมั่นในความจริงอันลึกซึ้งของความเชื่อด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ต้อง​ยึดมั่น​ข้อ​ลึกลับ​ใน​หลัก​ความเชื่อ​ที่​พระเจ้า​ได้​เปิดเผย​ให้​เรา​รู้​แล้ว​ด้วย​ใจ​ที่​ไม่​ฟ้อง​ว่า​ผิด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และเป็นคนยึดมั่นในข้อล้ำลึกแห่งความเชื่อ ด้วยจิตสำนึกว่าตนชอบ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และเป็นคนยึดมั่นในข้อลึกลับแห่งความเชื่อด้วยจิตสำนึกผิดและชอบอันบริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ เป็น คน ยึด มั่น ใน ข้อ ลึกลับ แห่ง ความ เชื่อ ด้วย จิตสำนึก ผิด และ ชอบ อัน บริสุทธิ์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok