A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
เขาจะต้องไม่ใช่คนที่เพิ่งกลับใจใหม่ เกรงว่าเขาจะยโส และถูกลงโทษเช่นเดียวกับมาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาต้องไม่เป็นผู้ที่เพิ่งกลับใจมาเชื่อ มิฉะนั้นอาจจะจองหองลืมตัวและต้องรับโทษเหมือนมารนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เขา​จะ​ต้อง​ไม่​ใช่​คน​ที่​เพิ่ง​มา​เชื่อ​ใหม่ๆ เพราะ​ดีไม่ดี​เขา​อาจ​จะ​เหลิง​ได้ แล้ว​ถูก​ลงโทษ​แบบ​เดียว​กับ​มาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นผู้ปกครองดูแล เกรงว่าเขาอาจจะยโส แล้วก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างมารนั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

อย่าให้ผู้ที่กลับใจใหม่ๆเป็นเจ้าอธิการ เกรงว่าเขาอาจจะเย่อหยิ่ง และก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

อย่า ให้ ผู้ ที่ กลับ ใจ ใหม่ ๆ เป็นศิษยาภิบาล เกรง ว่า เขา อาจ จะ เย่อหยิ่ง และ ก็ จะ ถูก ปรับโทษ เหมือน อย่าง พญา มาร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok