A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
ปกครองครอบครัวของตนได้ดี อบรมบุตร ธิดา ให้มีความนอบน้อมด้วยความเคารพนับถือเป็นอย่างยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เขาต้องดูแลจัดการครอบครัวของตนได้ดี อบรมบุตรหลานให้เชื่อฟังและเคารพเขาอย่างที่ควร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

ต้อง​รู้จัก​เอา​ใจ​ใส่​คน​ใน​ครัวเรือน​ของ​ตน​เป็น​อย่าง​ดี ต้อง​มี​ลูก​ที่​ว่า​นอน​สอนง่าย​และ​ให้​ความ​เคารพยำเกรง​เขา​อย่าง​ยิ่ง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี อบรมบุตรธิดาของตนให้อยู่ในโอวาทและมีใจนอบน้อม
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ต้องเป็นคนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ดี บังคับบัญชาบุตรทั้งหลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผยทุกอย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ต้อง เป็น คน ครอบครอง บ้านเรือน ของ ตน ได้ ดี บังคับบัญชา บุตร ทั้งหลาย ของ ตน ด้วย ความ สง่า ผ่าเผย ทุก อย่าง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok