A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
๑๖
เราต้องยอมรับว่าความล้ำลึกแห่งความเชื่อของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ ทรงได้รับการพิสูจน์ว่าชอบธรรมโดยพระวิญญาณ ทรงปรากฏต่อเหล่าทูตสวรรค์ ทรงได้รับการประกาศออกไปยังบรรดาประชาชาติ ทรงได้รับการเชื่อวางใจจากคนมากมายในโลก และทรงถูกรับขึ้นไปด้วยพระสิริ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
ข้อล้ำลึกแห่งทางพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เหนือข้อข้องใจทั้งมวล นั่นคือ พระองค์ ได้ทรงปรากฏในกายมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว เหล่าทูตสวรรค์ได้เห็น มีผู้ประกาศพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ ชาวโลกเชื่อในพระองค์ พระเจ้าทรงรับพระองค์ขึ้นสู่พระเกียรติสิริ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ไม่​ต้อง​สงสัย​เลย นี่แหละ​คือ​ความ​ยิ่งใหญ่​ของ​ความลับ​ใน​ศาสนา​อัน​แท้จริง​ของ​เรา คือ พระคริสต์​ได้​มา​ปรากฏ​ใน​ร่าง​ของ​มนุษย์ พระวิญญาณ​ได้​พิสูจน์​แล้ว​ว่า​เป็น​จริง เหล่า​ทูตสวรรค์​ก็​เห็น เรื่อง​ของ​พระองค์​ได้​ถูก​ประกาศ​ไป​ทั่ว​ทุก​ชนชาติ ผู้คน​ใน​โลก​ต่าง​เชื่อ​ใน​พระองค์ และ​พระเจ้า​ได้รับ​พระองค์​ขึ้น​ไป​สู่​สง่าราศี​อัน​ยิ่งใหญ่
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
เราต้องยอมรับว่าข้อล้ำลึกแห่งศาสนาของเรานั้นยิ่งใหญ่มาก คือว่า พระองค์ทรงปรากฏเป็นมนุษย์ พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ประชาชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์เสด็จขึ้นรับพระสิริ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสง่าราศี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
ทาง ของ พระเจ้า อัน ยิ่ง ใหญ่ และ ลึกลับ ซึ่ง ไม่ มี ใคร ปฏิเสธ ได้ ก็ คือ พระเจ้า ทรง ปรากฏ ใน เนื้อ หนัง พระ วิญญาณ ได้ ทรง พิสูจน์ แล้ว หมู่ ทูต สวรรค์ ก็ เห็น และ มี ผู้ ประกาศ พระองค์ แก่ ชน ต่าง ชาติ มี ชาว โลก เชื่อถือ พระองค์ และ พระองค์ ทรง ถูก รับ ขึ้น ไป ใน สง่า ราศี
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok