A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
๑๕
ถ้าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรภายในครอบครัวของพระเจ้า ซึ่งเป็นคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เป็นหลักและเป็นรากฐานแห่งความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๕
หากข้าพเจ้าล่าช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าคนทั้งหลายควรทำตัวอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่อันเป็นเสาหลักและรากฐานแห่งความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๕
เพื่อ​ว่า​ถ้า​ผม​มา​ช้า คุณ​จะ​ได้​รู้​ว่า​สมาชิก​ใน​บ้าน​เรือน​ของ​พระเจ้านั้น​จะ​ต้อง​ทำตัว​อย่างไร​บ้าง บ้าน​เรือนนี้​คือ​หมู่ประชุม​ของ​พระเจ้า​ผู้​มี​ชีวิต​อยู่ และ​หมู่ประชุมนี้​เป็น​เสา​หลัก​และ​รากฐาน​แห่ง​ความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๕
หากข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่า ควรจะประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๕
แต่หากว่าข้าพเจ้ามาช้า ท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า คือคริสตจักรของพระเจ้าผู้ดำรงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๕
แต่ หากว่า ข้าพเจ้า มา ช้า ท่าน ก็ จะ ได้ รู้ ว่า ควร ประพฤติ อย่างไร ใน ครอบครัว ของ พระเจ้า คือ ค ริ สต จักร ของ พระเจ้า ผู้ ดำรง พระ ชนม์ เป็น หลัก และ ราก แห่ง ความ จริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok