A A A A A
๑ ทิโมธี ๓
๑๐
จงทดสอบพวกเขาเสียก่อน และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงให้พวกเขาทำหน้าที่มัคนายก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
จงตรวจสอบคนเหล่านี้ดูก่อน เมื่อเห็นว่าไม่มีข้อบกพร่องจึงให้ทำหน้าที่มัคนายกได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
ให้​คน​พวก​นี้​ผ่าน​การ​ทดสอบ​เสีย​ก่อน ถ้า​ไม่​มี​ข้อ​เสื่อม​เสีย ก็​ค่อย​ให้​เขา​มา​รับใช้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งมัคนายก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
จงลองดูคนเหล่านี้เสียก่อนด้วย และเมื่อเห็นว่าไม่มีข้อตำหนิแล้ว จึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งผู้ช่วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
จง ลอง ดู คน เหล่า นี้ เสีย ก่อน ด้วย และ เมื่อ เห็น ว่า ไม่ มี ข้อ ตำหนิ แล้ว จึง ตั้ง เขา ไว้ ใน ตำแหน่ง ผู้ ช่วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok