A A A A A
๒ เธสะโลนิกา ๑
และจะทรงให้ท่านที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปรากฏจากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

และจะทรงบรรเทาทุกข์ให้แก่ท่านที่ได้รับความลำบากและแก่เราด้วย เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อองค์พระเยซูเจ้าทรงปรากฏจากสวรรค์ในเปลวไฟเจิดจ้าพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แล้ว​พระเจ้า​จะให้​พวกคุณ​ที่​ได้รับ​ความ​ทุกข์ทรมาน​ได้​พักผ่อน​พร้อม​กับ​เรา​ด้วย เมื่อ​พระเยซูเจ้า​มา​จาก​สวรรค์​พร้อมกับ​พวก​ทูตสวรรค์​ของ​พระองค์​ที่​มี​ฤทธิ์​อำนาจ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลาย ที่รับความยากลำบากนั้นได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ในเปลวเพลิง พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

และที่จะทรงให้ท่านทั้งหลายที่รับความยากลำบากนั้น ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

และ ที่ จะ ทรง ให้ท่า น ทั้งหลาย ที่ รับ ความ ยาก ลำบาก นั้น ได้ รับ ความ บรรเทา ด้วย กัน กับ เรา เมื่อ พระ เยซู เจ้า จะ ปรากฏ องค์ จาก สวรรค์ พร้อม กับ หมู่ ทูต สวรรค์ ผู้ มี ฤทธิ์ ของ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok