A A A A A
๒ เธสะโลนิกา ๑
พระเจ้าทรงยุติธรรม คือพระองค์จะทรงเอาความยากลำบากไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พระเจ้าทรงยุติธรรม พระองค์จะทรงเอาความลำบากคืนสนองแก่บรรดาผู้ทำให้ท่านลำบากยากเข็ญ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​สำหรับ​พวกนั้น​ที่​ทรมาน​คุณ พระเจ้า​ก็​เห็น​ว่า​ยุติธรรม​แล้ว​ที่​จะ​ให้​ความ​ทุกข์ทรมาน​กับ​พวกเขา​เป็น​การ​ตอบแทน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะว่าพระเจ้าทรงเห็นว่า เป็นการยุติธรรมแล้วที่จะทรงเอาความยากลำบาก ไปสนองคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะว่าเป็นการยุติธรรมแล้วซึ่งพระเจ้าจะทรงเอาความยากลำบาก ไปตอบแทนให้กับคนเหล่านั้นที่ก่อความยากลำบากให้กับท่านทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะว่า เป็นการ ยุติธรรม แล้ว ซึ่ง พระเจ้า จะ ทรง เอา ความ ยาก ลำบาก ไป ตอบแทน ให้ กับ คน เหล่า นั้น ที่ ก่อ ความ ยาก ลำบาก ให้ กับ ท่าน ทั้งหลาย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok