A A A A A
๒ เธสะโลนิกา ๑
๑๑
เพราะเหตุนี้ เราจึงอธิษฐานเพื่อพวกท่านเสมอ ขอพระเจ้าของเราทรงให้ท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การทรงเรียกนั้น และขอพระองค์ทรงให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๑
โดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้เราจึงอธิษฐานเผื่อท่านเสมอไม่ได้ขาด ขอให้พระเจ้าของเรานับว่าท่านคู่ควรกับการทรงเรียกของพระองค์ และขอทรงให้ความมุ่งหมายอันดีทุกอย่างของท่านและการกระทำทุกอย่างที่เกิดจากความเชื่อของท่านสำเร็จลุล่วงโดยฤทธิ์อำนาจของพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๑
เพราะ​อย่างนี้​เรา​ถึงได้​อธิษฐาน​เผื่อ​คุณ​อยู่เสมอ ขอให้​พระเจ้า​ของเรา​ช่วย​ให้​คุณ​ใช้ชีวิต​ให้​สม​กับ​ที่​พระองค์​เรียกมา และ​ขอให้​พระเจ้า​ใช้​ฤทธิ์​อำนาจ​ของ​พระองค์​ช่วย​ให้​คุณ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ใน​การ​ทำ​ความดี​ทุกอย่าง​ที่​ตั้งใจ​ไว้ และ​การงาน​ต่างๆ​ที่​เกิด​จาก​ความเชื่อ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๑
เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ ขอให้พระเจ้าของเราทรงโปรดให้ท่าน เป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความตั้งใจดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๑
เหตุฉะนั้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทั้งหลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรงถือว่าท่านเป็นผู้ที่สมควรแก่การที่พระองค์ได้ทรงเรียกนั้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความประสงค์ดีทุกประการ และกิจการแห่งความเชื่อทุกอย่างสำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๑
เหตุ ฉะนั้น เรา จึง อธิษฐาน เพื่อ ท่าน ทั้งหลาย เสมอ ว่า พระเจ้า ของ เรา จะ ทรง ถือว่า ท่าน เป็น ผู้ ที่ สมควร แก่ การ ที่ พระองค์ ได้ ทรง เรียก นั้น และ ทรง บันดาล ด้วย ฤทธิ์ เดช ของ พระองค์ ให้ ความ ประสงค์ ดี ทุก ประการ และ กิจการ แห่ง ความ เชื่อ ทุก อย่าง สำเร็จ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok