A A A A A
๒ เธสะโลนิกา ๑
๑๐
ในวันนั้นที่พระองค์จะเสด็จมา เพื่อรับพระเกียรติท่ามกลางธรรมิกชนของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจในท่ามกลางผู้ที่เชื่อทุกคน รวมทั้งพวกท่านเพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
ในวันนั้นพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับพระเกียรติสิริในหมู่ประชากรของพระองค์ และเพื่อเป็นที่อัศจรรย์ใจท่ามกลางผู้เชื่อทุกคนซึ่งรวมท่านทั้งหลายด้วย เพราะท่านได้เชื่อคำพยานของเราที่กล่าวแก่ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
สิ่ง​เหล่านี้​จะ​เกิดขึ้น​ใน​วันนั้น​ที่​พระองค์​มา​รับ​เกียรติ​จาก​คน​ของ​พระองค์ ใน​วันนั้น​ทุกคน​ที่​ไว้วางใจ​ใน​พระองค์​ก็​จะ​ต้อง​อัศจรรย์​ใจ (รวมทั้ง​พวกคุณ​ด้วย เพราะ​คุณ​เชื่อ​เรื่อง​ที่​เรา​บอก​เกี่ยวกับ​พระองค์)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
คือในวันที่พระองค์จะเสด็จมา เพื่อรับพระเกียรติ เพราะธรรมิกชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ เพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเราจริงๆแล้ว
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ในวันนั้น เมื่อพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับเกียรติในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่อัศจรรย์ใจแก่คนทั้งปวงที่เชื่อ (เพราะท่านก็ได้เชื่อคำพยานของเรา)
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ใน วัน นั้น เมื่อ พระองค์ จะ เสด็จ มา เพื่อ รับ เกียรติ ใน พวก วิ สุทธิ ชน ของ พระองค์ และ เพื่อให้ เป็น ที่ อัศจรรย์ ใจ แก่ คน ทั้งปวง ที่ เชื่อ ( เพราะ ท่าน ก็ได้ เชื่อ คำ พยาน ของ เรา )
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok