A A A A A
๒ เธสะโลนิกา ๑
เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ในพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

จดหมายฉบับนี้จากข้าพเจ้าเปาโล สิลาส และทิโมธี ถึงคริสตจักรของชาวเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและองค์พระเยซูคริสต์เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

จาก​เปาโล สิลาส และ​ทิโมธี ถึง​หมู่ประชุม​ของ​ชาวเมือง​เธสะโลนิกา ที่​เป็น​ของ​พระเจ้า​พระบิดา​ของ​เรา และ​ของ​พระเยซู​คริสต์​เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกา ในพระบิดาเจ้าของเราและพระเยซูคริสตเจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของเราและพระเยซูคริสต์เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เปาโล สิลวานัส และทิโมธี เรียน ค ริ สต จักร ของ ชาว เมือง เธสะโลนิกา ใน พระเจ้า พระ บิดา ของ เรา และ พระ เยซู คริสต์ เจ้า
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok