A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
ท่านทุกคนเป็นลูกของความสว่าง และเป็นลูกของเวลากลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พวกท่านล้วนเป็นลูกของความสว่าง เป็นลูกของกลางวัน เราไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เพราะ​คุณ​ทุกคน​เป็น​ของ​ความสว่าง และ​เป็น​ของ​กลางวัน เรา​ไม่ได้​เป็น​ของ​กลางคืน​หรือ​ของ​ความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ท่านเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืนหรือของความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

ท่านทั้งหลายเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทั้งหลายไม่ได้เป็นของกลางคืน หรือของความมืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

ท่าน ทั้งหลาย เป็น บุตร ของ ความ สว่าง และ เป็น บุตร ของกลาง วัน เรา ทั้งหลาย ไม่ ได้ เป็น ของกลาง คืน หรือ ของ ความ มืด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok