A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
เมื่อเขาพูดกันว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว” เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงมีครรภ์ พวกเขาจะหนีก็ไม่พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ขณะที่ผู้คนกำลังพูดกันว่า “สงบสุขและปลอดภัย” ขณะนั้นหายนะก็จะมาถึงพวกเขาในฉับพลันเหมือนการเจ็บท้องจะคลอดที่เกิดขึ้นกับหญิงมีครรภ์ และคนเหล่านั้นจะหนีไม่พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เมื่อ​คน​พูดว่า “ทุกอย่าง​สงบสุข​และ​ปลอดภัย​ดีแล้ว” การ​ทำลาย​ล้าง​ก็​จะ​เกิดขึ้น​กับ​พวกเขา​ทันที เหมือนกับ​การ​ปวดท้อง​คลอดลูก และ​พวกเขา​ก็​หนี​ไปไหน​ไม่พ้น​ด้วย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อเขาพูดว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว” เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนีก็ไม่พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อเขาพูดว่า "สงบสุขและปลอดภัยแล้ว" เมื่อนั้นแหละความพินาศก็จะมาถึงเขาทันที เหมือนกับความเจ็บปวดมาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนีก็ไม่พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ เขา พูด ว่า " สงบ สุข และ ปลอดภัย แล้ว " เมื่อนั้น แหละ ความ พินาศ ก็ จะ มา ถึง เขา ทันที เหมือนกับ ความ เจ็บปวด มา ถึง หญิง ที่ มี ครรภ์ เขา จะ หนี ก็ ไม่ พ้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok