A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
๒๓
ขอให้พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านทั้งหลายให้เป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๒๓
ขอพระเจ้าเองผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขทรงชำระท่านให้บริสุทธิ์หมดจด ขอให้ทั้งวิญญาณ จิตใจ และร่างกายของท่านไร้ที่ติเมื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๒๓
ขอให้​พระเจ้า​ผู้ที่​ให้​สันติสุข ทำให้​พวกคุณ​บริสุทธิ์​หมดจด​ใน​ทุกเรื่อง​เพื่อ​พระองค์ และ​ขอให้​จิต​วิญญาณ​ทั้งดวง ​ของคุณ​ทุกคน​ถูก​เก็บ​รักษา​ไว้​ไม่ให้​มี​ที่ติ จนกว่า​พระเยซู​คริสต์​องค์​เจ้า​ชีวิต​ของ​พวกเรา​จะ​กลับมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๒๓
ขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสตเจ้าของเราเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๒๓
และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงตั้งท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทั้งวิญญาณ จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๒๓
และ ขอ ให้ องค์ พระเจ้า แห่ง สันติ สุข ทรง ตั้งท่า น เป็น คน บริสุทธิ์ หมดจด และ ข้าพเจ้า อธิษฐาน ต่อ พระเจ้า ให้ ทรง รักษา ทั้ง วิญญาณ จิตใจ และ ร่างกาย ของ ท่าน ไว้ ให้ ปราศจาก การ ติเตียน จนถึง วัน ที่ พระ เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ของ เรา เสด็จ มา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok