A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
๑๖
จงชื่นบานอยู่เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๖
จงชื่นชมยินดีอยู่เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๖
ขอให้​เบิกบาน​แจ่มใส​อยู่​ตลอด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๖
จงชื่นบานอยู่เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๖
จงชื่นบานอยู่เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๖
จง ชื่นบาน อยู่ เสมอ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok