A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
๑๐
ผู้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

๑๐
พระองค์ได้สิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อไม่ว่าเราจะอยู่หรือตายก็จะมีชีวิตกับพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

๑๐
พระเยซู​ตาย​เพื่อ​พวกเรา ดังนั้น​เมื่อ​พระองค์​มา ไม่ว่า​พวกเรา​จะ​ตื่นอยู่​หรือ​หลับ​ไปแล้ว เรา​ก็​จะ​มี​ชีวิต​อยู่​กับ​พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

๑๐
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

๑๐
ผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยู่หรือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

๑๐
ผู้ทรง สิ้นพระชนม์ เพื่อ เรา เพื่อ ว่า ถึง เรา จะ ตื่น อยู่ หรือ จะ หลับ เรา จะ ได้ มี ชีวิต กับ พระองค์
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok