A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๕
พี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น ไม่จำเป็นต้องเขียนบอกให้ท่านรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พี่น้องทั้งหลาย เราไม่จำเป็นต้องเขียนบอกท่านว่าเป็นวันเวลาใด
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พี่น้อง​ครับ พวกเรา​ไม่​จำเป็น​ต้อง​เขียน​บอก​คุณ​เลย​ถึง​เรื่อง​วัน​และ​เวลา​นั้น
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่พี่น้องทั้งหลาย เรื่องวันและเวลาที่ทรงกำหนดไว้นั้น ไม่จำเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

คริสเตียน จะ ไม่ ถูก ละ ไว้ ใน ความ มืด และ พระ พิโรธ แต่ พี่น้อง ทั้งหลาย เรื่อง วัน และ เวลา ที่ ทรง กำหนด ไว้ นั้น ไม่ จำเป็น จะ ต้อง เขียน บอก ให้ท่า น รู้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok