A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
พี่น้องทั้งหลาย ท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากของเรา เมื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้ท่านฟัง เราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อจะไม่เป็นภาระแก่ใครในพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

พี่น้องทั้งหลาย เรามั่นใจว่าท่านจดจำความลำบากตรากตรำของเราได้ เราทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อจะไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้ใดเลยขณะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

พี่น้อง​ทั้งหลาย​คง​จำได้​ว่า ตอน​ที่​เรา​มา​ประกาศ​ข่าวดี​จาก​พระเจ้า​ให้​กับ​คุณ​นั้น เรา​ได้​ทำงาน​อย่างหนัก อาบเหงื่อ​ต่างน้ำ​ทั้งวัน​ทั้งคืน เพื่อ​จะได้​ไม่เป็น​ภาระ​ของ​ใคร
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากของเรา เมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า ให้ท่านฟัง เราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

พี่น้องทั้งหลาย ท่านคงจำได้ถึงการทำงานอันเหน็ดเหนื่อย และความยากลำบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้แก่ท่าน เราทำงานทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

พี่น้อง ทั้งหลาย ท่าน คง จำ ได้ ถึง การ ทำ งาน อัน เหน็ดเหนื่อย และ ความ ยาก ลำบาก ของ เรา เมื่อ เรา ประกาศ ข่าว ประเสริฐ ของ พระเจ้า ให้ แก่ ท่าน เรา ทำ งาน ทั้ง กลางคืน และ กลางวัน เพื่อ เรา จะ ไม่ เป็น ภาระ แก่ ผู้ ใด ใน พวก ท่าน
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok