A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน ไม่ใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านทั้งหลายเป็นที่รักยิ่งของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

เรารักท่านทั้งหลายมากจนเรายินดีที่จะแบ่งปันกับท่านไม่เฉพาะข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แม้ชีวิตของเราเองก็ยังพลีให้ได้ ในเมื่อท่านเป็นที่รักของเรายิ่งนัก
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

เรา​รัก​คุณ​มาก​จน​พร้อม​ที่​จะ​ทุ่ม​ชีวิต​ทั้งหมด​ให้​กับ​คุณ ไม่ใช่​แค่​เอา​ข่าวดี​จาก​พระเจ้า​มา​บอก​เฉยๆ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แต่อุทิศตัวเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เมื่อเรารักท่านอย่างนี้แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือจาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั้น แต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็นที่รักยิ่งของเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เมื่อ เรา รัก ท่าน อย่าง นี้ แล้ว เรา ก็ มี ใจ พร้อม ที่ จะ เผื่อแผ่ เจือจาน มิ ใช่ แต่ เพียง ข่าว ประเสริฐ ของ พระเจ้า เท่านั้น แต่ อุทิศ จิตใจ เรา ให้ แก่ ท่าน ด้วย เพราะ ท่าน เป็น ที่รัก ยิ่ง ของ เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok