A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
ท่านก็รู้อยู่และพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆ หรือคำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภ
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

ท่านทราบว่าเราไม่เคยประจบเอาใจหรือใส่หน้ากากกลบเกลื่อนความโลภ พระเจ้าทรงเป็นพยานให้เราได้
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

คุณ​ก็​รู้​อยู่แล้ว​ว่า เรา​ไม่เคย​ประจบ​สอพลอ หรือ​เอา​คำสอน​มา​บังหน้า​ความโลภ พระเจ้า​รับรอง​ได้​ว่า​นี่​เป็น​ความจริง
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอใดๆเลย ซึ่งท่านก็รู้อยู่ หรือมิได้ใช้คำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

เพราะว่าเราไม่ได้ใช้คำยกยอในเวลาใดเลย ซึ่งท่านก็รู้อยู่ หรือมิได้ใช้คำพูดเคลือบคลุมเพื่อความโลภเลย พระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

เพราะว่า เรา ไม่ ได้ ใช้ คำ ยกยอ ใน เวลา ใด เลย ซึ่ง ท่าน ก็ รู้อยู่ หรือ มิได้ ใช้ คำ พูด เคลือบคลุม เพื่อ ความ โลภ เลย พระเจ้า ทรง เป็น พยาน ฝ่าย เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok