A A A A A
๑ เธสะโลนิกา ๒
แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (THS) 2011

แต่ในทางตรงกันข้ามเราประกาศในฐานะผู้ที่พระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบหมายข่าวประเสริฐให้ เราไม่ได้พยายามเอาใจมนุษย์ แต่มุ่งให้พระเจ้าผู้ทรงตรวจสอบจิตใจเรานั้นพอพระทัย
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TNCV) 2007

แต่​ตรงกันข้าม พระเจ้า​พอใจ​พวกเรา​จึง​ได้​มอบ​ข่าวดี​นี้​ให้​กับ​พวกเรา พวกเรา​ถึง​ได้​ประกาศ​ออกไป เรา​ไม่ได้​ทำ​เพื่อ​เอาใจ​คน แต่​เพื่อ​เอาใจ​พระเจ้า ผู้​ตรวจสอบ​ใจ​ของ​พวกเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (ERV) 2001

แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย (TH1971)

แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์ แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า ผู้ทรงชันสูตรใจเรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย 1940

แต่ว่า พระเจ้า ทรง เห็น ชอบ ที่ จะ มอบ ข่าว ประเสริฐ ไว้ กับ เรา เรา จึง ประกาศ ไป ไม่ ใช่ เพื่อให้ เป็น ที่ พอใจ ของ มนุษย์ แต่ ให้ เป็น ที่ พอ พระทัย ของ พระเจ้า ผู้ทรง ชันสูตร ใจ เรา
พระคัมภีร์ในประเทศไทย Tok